Dr hab. Barbara Sowińska - Świerkosz


Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
Telefon kontaktowy: 81-461-00-61 wew. 320
e-mail: barbara.sowinska@wp.pl; barbara.swierkosz@up.lublin.pl


Wykształcenie 2006 - magister inżynier budownictwa, specjalność Ochrona Zabytków Architektury i Urbanistyki; Politechnika Lubelska w Lublinie, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, kierunek Budownictwo; tytuł pracy: "Próba zastosowania standardów jakości krajobrazu projektowanego Rezerwatu Biosfery Roztocze - Puszcza Solska jako instrumentu kształtowania wizualnego kontekstu obiektów zabytkowych"
2011 - doktor nauk rolniczych w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność Ekologia krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii; tytuł rozprawy doktorskiej: "Standardy jakości krajobrazu projektowanego Rezerwatu Biosfery Roztocze - Puszcza Solska jako instrument kształtowania środowiska obszarów wiejskich"
2019 - doktor habilitowany w dyscyplinie Inżynieria środowisko, górnictwo i energetyka; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji; Tytuł osiągnięcia: "Wskaźniki oceny jakości krajobrazu obszarów o różnym stopniu antropogenicznego przekształcenia"

Zainteresowania badawcze:
Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w analizie krajobrazu
Wskaźniki i metryki krajobrazowe
Ocena jakości krajobrazu: wymiar przestrzenny, ekologiczny, kulturowy i wizualny
Ocena efektywności rozwiązań opartych na naturze (Nature-based solutions, NBS)
Miasta neutralne dla klimatu: wymiar krajobrazu, udział obywateli i integracja społeczna
Obiektywne i subiektywne podejście do analizy preferencji krajobrazowych
Analizy krajobrazu kulturowego, w tym w aspekcie kulturowych usług ekosystemowych

The most important publications:
 1. Sowińska- Świerkosz B., Michalik-Śnieżek M., Bieske-Matejak A. 2021. Can Allotment Gardens (AGs) Be Considered an Example of Nature-Based Solutions (NBS) Based on the Use of Historical Green Infrastructure? Sustainability, 13, 835. https://doi.org/10.3390/
 2. Sowińska- Świerkosz B. 2020. Critical review of landscape-based surrogate measures of plant diversity. Landscape Research 45(7): 819-840 DOI: 10.1080/01426397.2020.1795095
 3. Sowińska- Świerkosz B., Michalik-Śnieżek M. 2020. The Methodology of Landscape Quality (LQ) Indicators Analysis Based on Remote Sensing Data: Polish National Parks Case Study. Sustainability 12(7):2810. DOI: 10.3390/su12072810
 4. Sowińska- Świerkosz B., Michalik-Śnieżek M., Soszyński D., Kułak A. 2020. In the search of Urban Landscape Objects' (ULO) method of assessment: tangible and intangible values, PPGIS and ranking approach. Land , 9(12), 502; https://doi.org/10.3390/land9120502
 5. Sowińska- Świerkosz B., Kolejko M. 2019. Extinction risk to lake minnow (Eupallasella percnurus) due to habitat loss: Eastern Poland case study. Environmental Monitoring and Assessment. 191: 571. DOI: 10.1007/s10661-019-7731-6
 6. Sowińska- Świerkosz B., Soszyński D. 2019. The index of the Prognosis Rural Landscape Preferences (IPRLP) as a tool of generalizing peoples' preferences on rural landscape. Journal of Environmental Management. 248: 109272. DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.109272
 7. Soszyński D., Sowińska- Świerkosz B., Stokowski P.A., Tucki A. 2018. Spatial arrangements of tourist villages: implications for the integration of residents and tourists. Tourism Geographies. 20: 770-790. DOI: 10.1080/14616688.2017.1387808
 8. Sowińska- Świerkosz B. 2017. The application of surrogate measures of ecological quality assessment: the introduction of the Indicator of Ecological Landscape Quality (IELQ). Ecological Indicators 73: 224-234. DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.09.019
 9. Sowińska- Świerkosz B. 2017. Review of indicators of cultural heritage: concepts, methods of assessment and categorization schemes. Ecological Indicators, 81: 526-54. DOI: 10.1016/j.ecolind.2017.06.029
 10. Sowińska- Świerkosz B. 2016. Index of Landscape Disharmony (ILDH) as a new tool combining the aesthetic and ecological approach to landscape assessment. Ecological Indicators.70: 166-180.DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.05.038
 11. Sowińska- Świerkosz B., Chmielewski T.J. 2016. A new approach of the identification of Landscape Quality Objectives (LQOs) as a set of indicators. Journal of Environmental Management. 184: 596-608. DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.10.016
 12. Sowińska- Świerkosz B., Chmielewski T.J. 2014. Comparative Assessment of Public Opinion on the Landscape Quality of Two Biosphere Reserves in Europe. Environmental Management.54: 531-556. DOI: 10.1007/s00267-014-0316-9
 13. Sowińska- Świerkosz B., Soszyński D. 2014. Landscape structure versus the effectiveness of nature conservation: Roztocze region case study (Poland). Ecological Indicators. 43:143-153. DOI: 10.1016/j.ecolind.2014.02.018


Kierownictwo i współudział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

Projekt "Poprawa stanu ekologicznego i optymalizacja wykorzystania turystycznego zlewni zespołu jezior Miejskie i Kleszczów w gminie Ostrów Lubelski jako rozwiązanie pilotażowe do wdrażania na obszarach pojeziernych Euroregionu Bug". Zadanie pt.: Tradycje architektoniczne Polesia Lubelskiego. Program Współpracy Przygranicznej PHARE, Fundusz Małych Projektów, 2006, współwykonawca zadania
Udział w programie Alter-Net - A Long Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network, realizowanym w ramach 6 Program Ramowy Unii Europejskiej, 2007-2008
"Operat ochrony walorów kulturowych" realizowanego w ramach "Planu Ochrony Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku", 2013, kierownik projektu
"Operat ochrony walorów kulturowych" realizowanego w ramach "Planu Ochrony Szczebrzeszyńskiego parku krajobrazowego", 2021, kierownik projektu

Staże krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy do zagranicznych ośrodków naukowych
Miesięczny staż na Politechnice Lwowskiej w Instytucie Geodezji, Katedrze Fotogrametrii i Geoinformatyki, grudzień 2018 - luty 2019, Lwów
Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+, AERES University of Applied Sciences, Nederland, 02-06.12.2019
Wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+, Insitutu Politecnico de Beja, Portugalia, 17-21.02.2020