Współpraca z zagranicą/projekty zrealizowane

Grant MNiSW N N304 3391 33 “Interakcje troficzne pomiędzy makrofitami, glonami peryfitonowymi i fauna naroslinna w ekosystemach płytkich jezior ”. (2007-2010) Kierownik tematu: dr M. Tarkowska-Kukuryk

Grant KBN 2 P06S 001 27 “Subfosylne szczątki hydrobiontów w osadach dennych jezior poleskich jako wskaźnik aktualnych oraz historycznych warunków siedliskowych i pokarmowych ichtiofauny”. Kierownik tematu: Prof. R. Kornijów

Udział w realizacji projektu IBB PAN Metagenomiczna, strukturalna i funkcjonalna charakterystyka mikroorganizmów środowisk lodowcowych (King George, Szetlandy Południowe, Antarktyka, 2012, dr hab. Tomasz Mieczan)

Udział w realizacji projektu dotyczącego opracowania kierunków rozwoju rybactwa śródlądowego na zbiornikach zaporowych zlokalizowanych na Tygrysie i Eufracie (Irak, 1982, R. Kornijów);

Rekultywacja jeziora Zwemlust (Holandia, Centre for Limnology, 1988, R. Kornijów);

Badania nad interakcjami pomiędzy planktonem, rybami, bentosem i makrofitami (Anglia, University of Liverpool, 1993, R. Kornijów);

Udział w pracach MAB UNESCO nad programem ochrony ekosystemów hydrogenicznych Polesia. (od 2002, S. Radwan, R. Kornijów, M. Suchora);

Badania nad wpływem ryb na funkcjonowanie jezior (Finlandia, University of Helsinki, 1990, 1991, 1994, 2001, R. Kornijów);

Projekt: “Biodiversity and humus in forest soil and lake sediment (FIBRE)”, Finnish Academy of Sciences, University of Helsinki, 1997, 1998, 1999, R. Kornijów);

Projekt: “Bodenseelittoral SFB 454”, Niemcy, University of Konstanz, 2000, 2002, R. Kornijów);

Badania fauny naroślinnej jezior hiszpańskich (Universydad de Valencia, 2001, R. Kornijów);

Udział w pracach UNEP (ONZ) przy Biurze Bioróżnorodności w Montrealu (Kanada, 2002, R. Kornijów);

Projekt ECOFRAME (V Program Ramowy UE) “Ecological quality and functioning of shallow lake ecosystems with respect to the needs of the European Water Framework Directive, EVK1-CT-1999-00039” (2000-2002), R. Kornijów).