Wykonywane projekty badawcze

2020-2022"Ocena oddziaływania in vivo oraz in vitro sinicowych oligopeptydów na organizmy wodne."Kierownik tematu: dr hab. Adam Bownik

2018-2020, "Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych" Kierownik tematu: dr Magdalena Pogorzelec.

2016, "Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2016 r." Kierownik tematu: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska.

2015 - 2016, UE Cyanocost i Netlake (ES1105 and ES1201) - European Multi Lake Survey, kierownik: Prof. dr hab. B. Pawlik-Skowrońska.

2015, "Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2015 r." Kierownik tematu: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska.

2015, 109/Oś/15 "Wykonanie bilansu związków biogennych w Zalewie Zemborzyckim" Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan.

2014-2016, ZKI/U-75/2014 "Badania ichtiofauny w latach 2014-2015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - rzeki." Kierownik tematu: dr Jacek Rechulicz.

2014, 37/Oś/14 "Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2014 r." Kierownik tematu: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska.

2013-2015, Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Edukacja ekologiczna, VI kategoria - Tematyka: Ochrona wód i gospodarka wodna - ''Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych'', Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, kierownik: Prof. dr hab. T. Mieczan.

2012 - 2014, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego. Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych. Realizacja: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt Finansowany z Funduszy Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności, kierownik: Prof. dr hab. T. Mieczan.

Grant NCN 2012/05/B/NZ8/01263 " Wpływ mechanizmów kontroli "bottom-up" i "top-down" na dynamikę i różnorodność pierwotniaków w ekosystemach torfowiskowych (eksperymenty mezosystemowe). Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan.

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego. Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych. Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan.

Projekt ZKI/U/23 "Badania ichtiofauny w latach 2010 - 2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - rzeki". Kierownik tematu: dr J. Rechulicz.

Grant MNiSW N N304 209837 "Struktura zespołów pierwotniaków (Protozoa: Testate amoebae, Ciliata) i ich rola w różnych typach ekosystemów torfowiskowych". Kierownik tematu: dr hab. T. Mieczan.

Projekt Funkcjonowanie zbiorników retencyjnych w strefie oddziaływania systemu Kanału Wieprz-Krzna (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan.

Projekt Funkcjonowanie i struktura ekologiczna ekosystemów wodnych Lubelszczyzny. Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan.

Projekt Monitoring ekosystemów wodnych i torfowiskowych w Roztoczańskim Parku Narodowym. Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan.