Dla magistranta

Prace magisterskie w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Zapraszamy do wykonywania u nas prac dyplomowych magisterskich. Tematyka wykonywanych prac może dotyczyć różnych zagadnień w ramach wymienionych kierunków badań Katedry. Zwykle staramy się by podejmowane tematy korespondowały z aktualnie wykonywanymi pracami w jednostce (patrz tematy prac realizowanych). W ten sposób włączamy studentów w życie naukowe Katedry. Bardzo chętnie widzimy też u siebie studentów, którzy mają własne pomysły na rozprawę. W sprawie tematu i opieki naukowej nad pracą magisterską najlepiej kontaktować się bezpośrednio z wybranym promotorem (profesorowie, adiunkci), po uprzednim sprawdzeniu jego zainteresowań naukowych oraz po przejrzeniu propozycji tematów prac magisterskich .

W przypadku studentów zaocznych, ze względu na ich ograniczone możliwości częstszego przebywania w Katedrze, tematy rozpraw opierane są na ogół na materiałach zdobywanych w różnych instytucjach zajmujących się ochroną środowiska (w oczyszczalnie ścieków, inspektoraty ochrony środowiska, etc). Czasami są to dane studentów, którzy tam pracują.

Przykładowe tematy prac magisterskich

 1. Charakterystyka zmienności przestrzennej osadów dennych zbiornika Dratów (Pojezierze łęczyńsko-Włodawskie) w świetle uwarunkowań środowiskowych.
 2. Makrofauna bezkręgowa zbiorników retencyjnych odwadniających pasy drogowe.
 3. Ichtiofauna dwóch jezior o różnym użytkowaniu rybackim w systemie Kanału Wieprz - Krzna.
 4. Wpływ parametrów siedliskowych na strukturę fauny zasiedlającej trzcinę pospolitą w jeziorach zasilanych wodami kanału Wieprz-Krzna.
 5. Wpływ parametrów chemicznych na strefowe rozmieszczenie zoobentosu w jeziorach zasilanych wodami Kanału Wieprz-Krzna.
 6. Właściwości fizyczne i chemiczne wody wybranych zbiorników wodnych w systemie Kanału Wieprz-Krzna na Pojezierzu łęczyńsko-Włodawskim.
 7. Struktura zoopleustonu w płytkim litoralu trzech eutroficznych jezior Pojezierza łęczyńsko-Włodawskiego: Krzczeń, Dratów i Domaszne.
 8. Wpływ przemrożenia na zdolność kiełkowania nasion kotewki orzecha wodnego (Trapa natans L.) w warunkach laboratoryjnych.
 9. Wykorzystanie subfosylnej fauny Cladocera jako Źródła informacji o funkcjonowaniu i historycznych zmianach ekosystemu jeziora humusowego Płotycze Sobiborskie.
 10. Ocena roli makrofitów zanurzonych w redukcji stężenia związków biogennych w wodzie jeziornej w warunkach eksperymentalnych.
 11. Monitoring toksynotwórczych sinic w zbiorniku Zemborzyckim w 2013 r.
 12. Ekosystemy wodne jako obiekty rekreacji i wypoczynku dla studentów specjalności "Zarządzanie zasobami wód i torfowisk" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 13. Ocena wpływu eutrofizacji torfowisk na mikrobiologiczne sieci troficzne (eksperymenty typu "microcosms").
 14. Sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus) jako obcy gatunek w ichtiofaunie zbiornika Domaszne.
 15. Ocena efektywności oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach przydomowych.
 16. Ichtiofauna zbiornika Dratów powstałego na bazie naturalnego jeziora w systemie Kanału Wieprz - Krzna.

Poradnik magistranta:

Wymogi stawiane pracom magisterskim