Prace doktorskie w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Istnieje możliwość realizowania prac doktorskich z szeroko rozumianej dziedziny hydrobiologii w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Promotorami pracy doktorskiej w naszej Katedrze mogą byc samodzielni pracownicy naukowi (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora). Przed zgłoszeniem się do konkursu w ramach postępowania rekrutacyjnego , należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym promotorem, najlepiej po uprzednim sprawdzeniu jego zainteresowań naukowych i zapoznaniu się z tematyką realizowanych obecnie lub zrealizowanych dotychczas w Katedrze prac doktorskich.


Obecnie realizowane prace doktorskie:


W Katedrze zrealizowano 17 prac doktorskich o następującej tematyce:

 1. Michał Niedźwiecki 2019. Wpływ wybranych organizmów na funkcjonowanie mikrobiologicznej sieci troficznej w ekosystemiw torfowiskowym.
 2. Dorota Nawrot Pierwotniaki różnych typów rybackich jezior Pojezierza łęczyńsko-Włodawskiego.
 3. Beata Ferencz 2012. Układy zlewniowo-jeziorne trzech jezior łęczyńsko-włodawskich o obszarach alimentacji ze skałami węglanowymi.
 4. Magdalena Toporowska 2011. Struktura fitoplanktonu i wpływ jego toksycznych gatunków na wybrane zoocenozy w hypertroficznym Jeziorze Syczyńskim.
 5. Małgorzata Gorzel 2009. Makrobezkręgowce bentosowe jako wskaźnik stanu ekologicznego dopływów Bystrzycy Lubelskiej o rożnym stopniu przekształcenia antropogenicznego.
 6. Anna Halkiewicz 2007. Rekonstrukcja warunków siedliskowych w polimiktycznych jeziorach poleskich na podstawie analizy subfosylnych szczątków Chironomidae.
 7. Małgorzata Adamczuk 2007. Wioślarki (Cladocera) mezotroficznego jeziora Piaseczno jako potencjalna baza pokarmowa ryb planktonożernych.
 8. Wojciech Płaska 2005. Zoopleuston płytkiego litoralu wybranych zbiorników wodnych Pojezierza łęczyńsko-Włodawskiego.
 9. Wiktor Bojar 2004. Zawartość metali ciężkich w wodzie i osadach dennych wybranych jezior Pojezierza łęczyńsko-Włodawskiego.
 10. Jerzy Koproń 2004. Skład mineralny i materia organiczna wód i osadów dennych wybranych jezior Pojezierza łęczyńsko-Włodawskiego.
 11. Joanna Sender 2004. Struktura jakościowa ilościowa makrofitów w wybranych jeziorach Pojezierza łęczyńsko-Włodawskiego.
 12. Szafran Katarzyna 2003. Składniki odżywcze w osadach dennych wybranych jezior Pojezierza łęczyńsko-Włodawskiego.
 13. Mieczan Tomasz 2003. Zooperyfiton płytkiego litoralu różnych typów troficznych jezior Pojezierza łęczyńsko-Włodawskiego.
 14. Stępień Barbara 2003. Stan ekologiczny wybranych rzek zachodniej Lubelszczyzny w oparciu o podstawowe czynniki abiotczne.
 15. Tarkowska-Kukuryk Monika 2003. Fauna denna i naroślinna jako baza pokarmowa ryb w płytkich jeziorach Polesia.
 16. Kahlan Grzegorz 2002. Odżywianie się sumika karłowatego (Ictalurus nebulosus Le Sueur, 1819) na tle bazy pokarmowej w dwu jeziorach poleskich.
 17. Kolejko Marcin 2000. Ichtiofauna wybranych jezior Pojezierza łęczyńsko-Wodawskiego.