Badania

Badania prowadzone przez pracowników Katedry obejmują: rzeki, zbiorniki zaporowe, drobne zbiorniki astatyczne, stawy, jeziora, torfowiska i krajobrazy hydrogeniczne.

Główne zagadnienia badawcze:

 • wpływ sposobu zagospodarowania zlewni na eutrofizację jezior (W. Pęczuła);

 • biologia i ekologia: bakterii i pierwotniaków (T. Mieczan), fauny naroślinnej (M. Tarkowska-Kukuryk), zoobentosu (M. Tarkowska-Kukuryk), fitoplanktonu (W. Pęczuła, B. Pawlik-Skowrońska, M. Toporowska), fitobentosu i fitoperyfitonu (M. Toporowska), zooplanktonu (A. Demetraki-Paleolog, M. Adamczuk, W. Pęczuła), ichtiofauny (J. Rechulicz), pleustonu i neustonu (W. Płaska);

 • troficzne zależności w ekosystemach wodnych (T. Mieczan, M. Tarkowska-Kukuryk, W. Pęczuła, W. Płaska);

 • toksykologiczne aspekty funkcjonowania ekosystemów wodnych, zakwity sinic i produkcja cyjanotoksyn (B. Pawlik-Skowrońska, M. Toporowska);

 • wykorzystanie subfosylnych szczątków organizmów do poznania historii jezior oraz oceny ich statusu ekologicznego i zasobności pokarmowej (A. Kaczorowska);

 • biologia inwazyjnych gatunków hydrobiontow i ich wpływ na ekosystemy wodne (J. Rechulicz);

 • wpływ regulacji rzek na biocenozy wodne (J. Rechulicz);

 • rekultywacja ekosystemów wodnych (T. Mieczan, A. Demetraki - Paleolog, W. Płaska, M. Tarkowska - Kukuryk, J. Rechulicz, W. Pęczuła);

 • restytucja zagrożonych gatunków ichtiofauny (J. Rechulicz);

 • zasobność ekosystemów wodnych w pokarm dla ryb (M. Tarkowska-Kukuryk, J. Rechulicz);

 • ekologia torfowisk i drobnych zbiorników wodnych (T. Mieczan, W. Płaska);

 • przyrodnicze podstaway ochrony i kształtowania krajobrazu - ocena różnorodności biologicznej systemów krajobrazowych, struktura ekologiczna krajobrazu, typologiczna analiza zbioru obszarów siedliskowych Natura 2000 w Polsce (B. Ferencz, B. Sowińska-Świerkosz);