Starsze informacje


NOWY GRANT

Informujemy, że Katedra Hydrobiologii otrzymała grant pt. "Wpływ mechanizmów kontroli „bottom-up“ i „top-down“ na dynamikę i różnorodność pierwotniaków w ekosystemach torfowiskowych (eksperymenty mezosystemowe)", finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem grantu jest dr hab. Tomasz Mieczan. Nadrzędnym celem projektu jest szczegółowa analiza struktury jakościowej i ilościowej pierwotniaków w wodach powierzchniowych i interstycjalnych w różnych typach torfowisk w powiązaniu z analizą obfitości i struktury potencjalnego pokarmu oraz organizmów wyższych poziomów troficznych. Uzyskane wyniki badań służyć będą więc weryfikacji hipotez badawczych dotyczących wpływu mechanizmów kontroli "bottom up" i "top down" na strukturę zgrupowań tych mikroorganizmów. Założone cele badawcze realizowane będą w oparciu o dwa powiązane ze sobą etapy: badania „in situ” oraz badania eksperymentalne w modelowych układach "mesocosm". Wymiernym efektem projektu będzie bliższe poznanie, który z mechanizmów regulacji i w jakich warunkach troficznych wpływa, w głównej mierze, na kształtowanie struktury jakościowej i ilościowej Protista oraz intensywność procesów przepływu materii i energii zachodzących w obrębie mikrobiologicznej sieci troficznej. Ponieważ wiele renaturalizowanych obecnie ekosystemów torfowiskowych charakteryzuje obecność zakwitów fitoplanktonu i toksycznych sinic, poznanie tych zależności może być również istotne w nowoczesnej, zintegrowanej ekologicznie ochronie ekosystemów hydrogenicznych.Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy