Aktualności


Nowy projekt badawczy

Z przyjemnością informujemy, że Dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni, pracownik Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów otrzymał finansowanie na projekt badawczy w ramach konkursu OPUS-18 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Tytuł projektu: Ocena oddziaływania in vivo oraz in vitro sinicowych oligopeptydów na organizmy wodne.
Kwota finansowania: 1 246 000 zł
Celem projektu jest zbadanie wpływu indywidualnych oligopeptydów sinicowych, takich jak aeruginozyna, aeruginozamidy, anabenopeptyny, cyjanopeptoliny oraz ich mieszanin z cyjanotoksynami (mikrocystyną-LR oraz cylindrospermopsyną) na organizmy reprezentujące różne poziomy troficzne ekosystemów wodnych: rośliny, bezkręgowce (wrotki, skorupiaki, owady) i ryby. Projekt badawczy zawiera kilka nowatorskich aspektów: zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej, umożliwi stworzenie map efektów biologicznych (ang. bioimaging) u skorupiaków i wrotków eksponowanych na oligopeptydy sinicowe; umożliwi szersze spojrzenie na działanie indywidualnych oligopeptydów oraz ich mieszanin na poziomie organizmalnym przy wykorzystaniu czułych, i nowoczesnych wskaźników behawioralnych, fizjologicznych oraz biochemicznych organizmów modelowych. Nowatorskie podejście dotyczyć będzie również określenia wpływu oligopeptydów sinicowych na linie komórek skrzeli pstrąga tęczowego (RTgill-W1) i leukocytów karpia (CLC). Wyniki badań wzbogacą dotychczasową wiedzę na temat efektów oraz mechanizmów oddziaływania kongenerów indywidualnych peptydów oligopeptydów sinicowych i ich mieszanin z cyjanotoksynami występującymi w środowisku naturalnym na organizmy środowiska wodnego. Rezultaty będą również podstawą do opracowania wytycznych oceny ryzyka związanego z oligopeptydami sinicowymi oraz wyznaczenia najwrażliwszych parametrów u modelowych organizmów wykorzystywanych jako elementy systemu wczesnego ostrzegania (ang. early warning systems) stosowanego do monitorowania zbiorników wodnych i hodowli ryb.Starsze informacje

Nowy projekt badawczy

Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy