Aktualności


Nowy projekt badawczy

Z przyjemnością informujemy, że dr Magdalena Pogorzelec, adiunkt w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów otrzymała projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1 Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Wartość przedsięwzięcia to: 780 065,40 PLN. Projekt ma na celu podjęcie działań zmierzających do ochrony różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych we wschodniej Polsce (Poleski Park Narodowy i Puszcza Knyszyńska) poprzez zachowanie, wspomaganie i odtwarzanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodzaju Salix. Projekt zakłada zabezpieczenie zasobów genowych dwóch gatunków reliktowych: wierzby lapońskiej (Salix lapponum) i wierzby borówkolistnej (S. myrtilloides), poprzez ich rozmnażanie ex situ, a następnie przywracanie na stanowiska naturalne - reintrodukcję lub zasilanie istniejących populacji. Dzięki wielokierunkowemu monitoringowi, zarówno populacji jak i siedlisk, możliwe będzie szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się zagrożeń związanych ze zmianami zachodzącymi w środowisku abiotycznym, jak i na poziomie poszczególnych osobników.Starsze informacje

Nowy projekt badawczy

Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy