Aktualności


III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie 4 kwietnia 2017 r. za referat pt.: Klolonizacja zbiorników odwadniających drogę ekspresową S-17 przez pluskwiaki wodne (Heteroptera) Autorstwa: Moniki Stempniak, Marty Maciejewska, Dagmary Łuczkiewicz, Karoliny JóŸwikz Sekcji Hydrobiologii SKN Ochrony środowiska pod opieką naukową: dr Wojciecha Płaski
Wyróżnienie w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie 4 kwietnia 2017 r. za referat pt.: Wpływ istniejącego zbiornika zaporowego na skład gatunkowy ichtiofauny rzeki Bystrzycy
Autorstwa: Sylwii Wilk, Dominiki Wojtal, Marcina Myœliwieckiego, z Sekcji Rybactwa SKN Biologów i Hodowców Zwierząt pod opieką naukową: dr Jacka Rechuicza wyroznienieStarsze informacje

Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy