Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2022

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Adamczuk M. 2022. Environmentally realistic concentrations of ibuprofen influence life histories but not population dynamics of Daphnia magna. Sci. Total Environ. Vol. 848 Article number 157783.

 2. Adamczuk M. 2022. Spatial distribution of cladocera in a stratified palaearctic lake. Water. Vol. 14 Issue 17 Article number 2667. il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w14172667

 3. Adamczuk M. 2022. The monitoring of diet and habitat preferences indicates competitive effect of exotic Ictalurus nebulosus on native fish under food-limited conditions. Glob. Ecol. Conserv. 2022 Vol.34 Article number e02060, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.gecco.2022.e02060

 4. Bownik. A., Adamczuk M., Pawlik-Skowrońska B. 2022. Behavioral disturbances induced by cyanobacterial oligopeptides microginin-FR1, anabaenopeptin-A and microcystin-LR are associated with neuromotoric and cytotoxic changes in Brachionus calyciflorus. Journal of Hazardous Materials, Vol 438: 129472, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129472.

 5. Ferencz B., Dawidek J., Bronowicka-Mielniczuk U. 2022. Alteration of yield and springs number as an indicator of climate changes. Case study of Eastern Poland, Ecological Indicators, 138, 108798, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108798.

 6. Mieczan T., Bartkowska A. 2022. The effect of experimentally simulated climate warming on the microbiome of carnivorous plants - A microcosm experiment. Global Ecology and Conservation, 34 (2022) e02040, doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02040.

 7. Mieczan T., Bronowicka-Mielniczuk U. 2022. Ciliates in different types of pools in temperate, tropical, and polar climate zones - implications for climate change. Journal of Limnology, 81:1997, doi: 10.4081/jlimnol.2021.1997.

 8. Mieczan T., Płaska W., Adamczuk M., Toporowska M., Bartkowska A. 2022. Effects of the Invasive Fish Species Ameiurus nebulosus on Microbial Communities in Peat Pools. Water 14, 815, doi.org/10.3390/w14050815.

 9. Nieoczym M., Stryjecki R., Buczyński P., Płaska W., Kloskowski J. 2023. Differential abundance, composition and mesohabitat use by aquatic macroinvertebrate taxa in ponds with and without fish. Aquat Sci 85, 25. https://doi.org/10.1007/s00027-022-00922-y.

 10. Parzymies M., Pogorzelec M., Świstowska A. 2022. The optimization of the propagation of Aldrovanda vesiculosa Polish strain in tissue culture. Biology, 11, 1389. https://doi.org/10.3390/biology11101389.

 11. Pawlik- Skowrońska B., Bownik A. 2022. Synergistic toxicity of some cyanobacterial oligopeptides to physiological activities of Daphnia magna (Crustacea). Toxicon, Vol 206, 30, pp. 74-84.

 12. Pęczuła W., Tarkowska-Kukuryk M., Niedźwiecki M. 2022. Does water brownification affect duckweeds in freshwaters? Results from a laboratory experiment. Water 14 (23):3826. https://doi.org/10.3390/w14233826
 13. Połeć K., Grzywna A., Tarkowska-Kukuryk M., Bronowicka-Mielniczuk U. 2022. Changes in the Ecological Status of Rivers Caused by the Functioning of Natural Barriers. Water 14(9): 1522. https://doi.org/10.3390/w14091522.

 14. Pogorzelec M., Hawrylak-Nowak B., Banach-Albińska B., Szczurowska A., Parzymies M., Spólna K. 2022. From ex situ cultivation to stands in natural habitats: critical periods for plants during the reintroduction of Salix lapponum L. in Eastern Poland. Journal for Nature Conservation 67: 126172. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2022.126172.

 15. Pogorzelec M., Parzymies M., Pawlik-Skowrońska B., Arciszewski M., Mielniczuk J. 2022. Searching for optimal substitute habitats for plants by biological experiments - a case study of the endangered species Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae). Int. J. Environ. Res. Public Health 19,10743 https://doi.org/10.3390/ijerph191710743

 16. Rusinek-Prystupa E., Rechulicz J., Ognik K. 2022. The Level of Indicators of Redox Status in Muscles of Fish from Lakes with Different Trophy. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 31, No. 2 (2022), 1-10. DOI: 10.15244/pjoes/142149.

 17. Serafin A., Pogorzelec M., Banach-Albińska B., Zalewska E., Bronowicka-Mielniczuk U., Arciszewski M.2022. The Importance of Groundwater Quality and Other Habitat Parameters for Effective Active Protection of an Endangered Plant Species in Eastern Poland. Water. 14(8):1270. https://doi.org/10.3390/w14081270.

 18. Serafin A., Pogorzelec M., Bronowicka-Mielniczuk U., Spólna K. 2022. Habitat preferences of Comarum palustre L. in the peatlands of eastern Poland. Mires and Peat, 28(19): 16 pp.

 19. Soszyński D., Sowińska - Świerkosz B., Kamiński J., Trzaskowska E., Gawryluk A., 2022. Rural public places: specificity and importance for the local community (case study of four villages). Eur. Plan. Stud. 30(2), 311-335. DOI: 10.1080/09654313.2021.1948974.

 20. Sowińska - Świerkosz B., Garcia J. 2022. What are nature-based solutions (NBS)? Setting core ideas for concept clarification. Nature-Based Solutions, 2, 100009. DOI: 10.1016/j.nbsj.2022.100009

 21. Sowińska - Świerkosz B., Soszyński D. 2022. Spatial indicators as a tool to support the decision-making process in relation to different goals of rural planning. Land Use Policy, 119, 106180. DOI: 10.1016/j.landusepol.2022.106180

 22. Tarkowska-Kukuryk M., Grzywna A. 2022. Macrophyte communities as indicators of the ecological status of drainage canals and regulated rivers (Eastern Poland). Environ Monit Assess 194: 210; doi.org/10.1007/s10661-022-09777-0.

 23. Toporowska M. 2022. Degradation of Three Microcystin Variants in the Presence of the Macrophyte Spirodela polyrhiza and the Associated Microbial Communities. Int. J. Environ. Res. Public Health, 19, 6086. https:// doi.org/10.3390/ijerph19106086.

 24. Toporowska M., Ferencz B., Dawidek J. 2022. Effects of extracts containing metabolites of different cyanobacteria from an ambient spring (Central Europe) on zooplankters Daphnia magna and duckweed Spirodela polyrhiza. Water, 14(24), 4107. https://doi.org/10.3390/w14244107.

 25. Widelska E., Sowińska - Świrkosz B., Walczak W. 2022. Natural water reservoirs as an example of effective nature-based solutions (NBS). In: Limnology, Red: Massarelli C. and Campanale C. IntechOpen, 978-1-80356-537-8.

 26. Wlodkowic D., Bownik A., Leitner C., Stengel D., Braunbeck T. 2022. Beyond the behavioural phenotype: Uncovering mechanistic foundations in aquatic eco-neurotoxicology. Sci. Total Environ. 2022 Vol. 829 Aricle number 154584, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154584

 27. Wójcik - Madej J., Sowińska - Świerkosz B. 2022. Pre-Existing Interventions as NBS Candidates to Address. Sustainability. Vol 14 (15), 9609, https://doi.org/10.3390/su14159609.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Bartkowska A., Górska J., Chmiel D., Płaska W. 2022. Kolonizacja materiałów tekstylnych przez makrofaunę bezkręgową w eutroficznym starorzeczu Bystrzycy w Jakubowicach Murowanych. W: Nauka i przemysł : lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa / pod redakcją prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 41-44, il., bibliogr., sum, 978-83-227-9603-0.

 2. Bartkowska A., Chmiel D., Sise R., Płaska W. 2022. Kolonizacja potencjalnych materiałów dowodowych przez makrofaunę bezkręgową w rzece Bystrzycy (Colonization of potential evidence materials by invertebrate macrofauna in Bystrzyca river, W: Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska. Tom 2. Pod redakcją / Marka Babicza, Bożeny Nowakowicz-Dębek, Kingi Kropiwiec-Domańskiej Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s. 7-15, il., bibliogr. DOI: 10.24326/mon.2022.10

 3. Bartkowska A., Górska J., Chmiel D., Płaska W. 2022. Kolonizacja sztucznych substratów przez makrofaunę bezkręgową w rzece wyżynnej- eksperyment terenowy na potrzeby diagnostyki sądowej. W: Nauka i przemysł : lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa / pod redakcją prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej Lublin 2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 41-44, il., bibliogr., sum, 978-83-227-9220-9.


Inne publikacje w języku polskim

 1. Sowińska - Świerkosz B., Wójcik J., Michalik-Śnieżek M. 2021. Identyfikacja i ocena elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury miasta lublin zwiĄzanych z konceptem rozwiĄzań opartych na naturze (nature-based solution nbs). W: VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie. Streszczenia. Redakcja merytoryczna / Krzysztof Jóźwiakowski, Alina Kowalczyk-Ju347ko, Agata Basak, Barbara Kępowicz, Patrycja Pochwatka s. 48-49. Zwierzyniec 2021.