Publikacje według roczników


2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 >2005


2007

 1. Dawidek J., Ferencz B. 2007. An attempt to determine lake water levels on the basis of bathymetric analysis plans. Limnological Reviev, 4: 22-32.

 2. Dawidek J., Ferencz B. 2007. A utilization of bathymetric plans to a reconstruction of lake water levels. [w:] J. Kubiak, E. Bajkiewicz-Grabowska (red.) Anthropogenic and natural transformation of lakes. Agricultural University of Szczecin, s. 29-33.

 3. Demetraki-Paleolog A. 2007. Wrotki (Rotifera) planktonowe rzek Zachodniej Lubelszczyzny. Wyd. AR Lublin, Rozprawy Naukowe, zeszyt 317, ss. 124.

 4. Ferencz B. 2007. Hiearchizacja struktury hydrologicznej zlewni w oparciu o różne metody typologiczne. Gospodarka Wodna, 9: 377-380.

 5. Ferencz B. 2007. Parametry fizykochemiczne wód wybranych jezior rzecznych. [w:] R. Machowski, M. Rzętała. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Vol. 8: 15-20.

 6. Gorzel M., Kornijów R. 2007. The response of zoobenthos to "natural channelization" of a small river. Ecohydrology & Hydrobiology, 7: 261-272.

 7. Kornijów R., Halkiewicz A. 2007. Uwarunkowania zaburzeń sekwencji odkładania osadów dennych w płytkich jeziorach poleskich w kontekście ich przydatności do badań paleoekologicznych. Studia Limnologica et. Telmatologica, 1: 83-86.

 8. Kornijów R., Halkiewicz A. 2007. Are the larvae of Propsilocerus lacustris Kieffer 1923 (Diptera, Chironomidae) favoured by nutrient-rich lakes? Aquatic Insects, 29: 187-194.

 9. Mieczan T. 2007. Epiphytic protozoa (Testate amoebae, Ciliates) associated with Sphagnum in peatbogs: relationship to chemical parameters. Pol. J. Ecol., 55: 79-90.

 10. Mieczan T. 2007. Size spectra and abundance of planktonic ciliates within various habitats in a macrophyte - dominated lake (Eastern Poland). Biologia Bratislava, Section Zoology, 62/2: 189-194.

 11. Mieczan T. 2007. Seasonal patterns of testate amoebae and ciliates in three peabogs: relationship to bacteria and flagellates (Poleski National Park, Eastern Poland). Ecohydrology & Hydrobiology, 7/1: 79-88.

 12. Mieczan T. 2007. Relationship among ciliated protozoa and water chemistry in small peat-bog reservoirs (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. XXXVI, 2: 77-86.

 13. Mieczan T. 2007. Comparative study of periphytic ciliate communities colonization and succession on natural and artificial substrata in two shallow lakes (Eastern Poland). Ann. Limnol. - Int. J. Lim., 43/3: 179-186.

 14. Mieczan T. 2007. Periphytic ciliate communities: a comparison of Phragmites australis (Car.) Trin. Ex Stend and glass-slides in shallow depression reservoir. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 4: 154-158.

 15. Mieczan T. 2007. Planktonic ciliated protozoa in land-water ecotones in four anthropogenic reservoirs: relationship to chemical parameters. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 4: 159-164.

 16. Mieczan T. 2007. Planktonic ciliates in peat ponds of different acidity (E Poland). EJPAU. Biologia. http://www.ejpau.media.pl/volume10/issue4/art-20.html.

 17. Pęczuła W. 2007. Mass development of the algal species Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in the mesohumic Lake Płotycze (central-eastern Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies, 36, Suplement 1: 163-172.

 18. Płaska W. 2007. Macroinvertebraters colonization of artificial water bodies - preliminary research. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 4: 198-201.

 19. Płaska W. 2007. Zonal distribution of zoopleuston in depression reservoirs on Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 4: 202-206.

 20. Radwan S., Mieczan T., Płaska W., Sender J. 2007. Directions and dynamics of ecologic transformations in Polesie Lubelskie lakes during the second half of XX century. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 4: 213-220.

 21. Tarkowska-Kukuryk M. 2007. Bottom fauna of the sand-pits near Puławy (eastern Poland). TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 4: 263-267.

 22. Tarkowska-Kukuryk M., Mieczan T., Sender J., Kolejko M. 2007. Marsh phytolittoral as a complex habitat for different zoocenosis. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 4: 7-13.

 23. Wiśniewska M., Krupa D., Pawlik-Skowrońska B., Kornijów R. 2007. Development of toxic Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom. and potentially toxic algae in the hypertrophic lake Syczyńskie(E. Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies, 36, Suplement 1: 173-179.