Publikacje według roczników


2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 >2005


2006

 1. Chmielewski T.J., Mieczan T., Topyła M., Zmysłowska J. 2006. Wskaźniki antropogenicznego obciążenia środowiska zlewni 20 jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i ich znaczenie dla zarządzania zasobami przyrody. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu. 19: 126-135.

 2. Gorzel M., Kornijów R. 2006. The response of zoobenthos to "natural channelization" of a small river. Ecohydrology & Hydrobiology 7: 261-272.

 3. Górniak A., Wiśniewolski W., Kornijów R. 2006. Założenia i realizacja programu rekultywacji zbiornika Siemianówka, [W:] Górniak A. (red.) Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. 119-124.

 4. Hutorowicz A., Szeląg-Wasilewska E., Grabowska M., Owsianny P., Pęczuła W., Luścińska M. 2006. Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 13 : 399- 409.

 5. Kolejko M., Wolnicki J., Radwan S., Demetraki-Paleolog A. 2006. Meristic and biometric features of lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) in a small peat excavation (Polesie Lubelskie Region). Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 3: 71-75

 6. Kowalska G. 2006. Eggplant (Solanum melongena L.) flowering and fruiting dynamics depending on pistil type as well as way of pollination and flower hormonization. Folia Horticulturae Ann. 18/1, 2006, 17-29.

 7. Kornijów R., Halkiewicz A. 2006. Uwarunkowania zaburzeń sekwencji odkładania osadów dennych w płytkich jeziorach poleskich w kontekście ich przydatności do badań paleoekologicznych. Studia Limnologia et Telmatologica 1: 83-86.

 8. Kornijów R.,Płaska W., Rechulicz J., Pęczuła W., Demetraki-Paleolog A., Stępień B. 2006. Badania hydrobiologiczne i ichtiobiologiczne jeziora Miejskie. [W:] Chmielewski T. J. (red.) 2006. Poprawa stanu ekologicznego i optymalizacja wykorzystania turystycznego zlewni zespołu jezior Miejskie i Kleszczów w gminie Ostrów Lubelski jako rozwiązanie pilotaSowe do wdraSania na obszarach pojeziernych Euroregionu Bug. Gmina Ostrów Lubelski, Tow. Ziemi Ostrowa Lubelskiego. Ostrów Lubelski, 16-17.

 9. Mieczan T. 2006. Studies on the colonization and succession patterns of periphytic ciliates communities on natural and artificial substrata in two lakes of different trophic status. Polish J. Environ. Stud., 15/5d: 557-561.

 10. Mieczan T. 2006. Species diversity of protozoa (Rhizopoda, Ciliata) on mosses of Sphagnum genus in restoration area of the Poleski National Park. Acta Agroph., 7 (2): 453-459.

 11. Pęczuła W., Mencfel R. Baryła K. 2006. Preliminary limnological characteristics of reservoirs on reclaimed waste heap of sulphur mine "Machów" (SE Poland). Archives of Environmental Protection, 32: 15-24.

 12. Płaska W. 2006. Międzynarodowa konferencja naukowa "Problemy wzbogacania i ochrony różnorodności biologicznej obszarów wodno - torfowiskowych - renaturalizacja, rekultywacja, restytucja, reintrodukcja". Janów Lubelski, 23-24 IX 2005 r. Wiadomości Hydrobiologiczne, Biuletyn PTH, red. E. Pieczyński i J.I. Rybak. Tom LII 2006 Zesz. 2. 108-109.

 13. Radwan S., Demetraki-Paleolog A., Wojciechowska W. 2006. The relationships between planktonic rotifers and phytoplankton in lakes of different trophic status in Polesie Region (Eastern Poland). Verh. Internat. Verh. Internat. Verein. Limnol., 29: 0000-0000.

 14. Radwan S., Michalczyk Z., Sender J., Adamczuk M., Solis M., Girsztowtt Z., Stępień B., Demetraki-Paleolog A., Popiołek B., Mieczan T. 2006. Zalew Zemborzycki. Struktura ekologiczna, antropogeniczne zagrożenia i ochrona. Monografia przyrodnicza. Wyd. AR Lublin, ss. 99.

 15. Radwan S., Sender J., Demetraki-Paleolog A., Stępień B. 2006. Biocenotic structure in the restarated water ecosystem of "Piskory" reserve. Acta Agrophysica, 133: 467-475.

 16. Rechulicz J. 2006. Effectiveness of fishing in shallow lakes using different methods. Acta Sci. Polonorum, Piscaria, 5 (2), 2006: 59 - 68.

 17. Rechulicz J., Skupińska E., Skupiński K. 2006. Efekty stosowania paszy przemysłowej i tradycyjnej w Sywieniu dwuletnich karpi. Komunikaty rybackie, 5, 2006: 20 - 23.

 18. Tarkowska-Kukuryk M. 2006. Water soldier Stratiotes aloides. (Hydrocharitaceae) as a substratum for macroinvertebrates in a shallow eutrophic lake. Pol. J. Ecol. 54 (3): 441-451.

 19. Tarkowska-Kukuryk M. 2006. Macroinvertebrates associated with Phragmites communis Trin. (Gramineae) a comparative study between macrophyte dominated and phytoplankton dominated lake. Polish Journal of Environmental Studies vol. 15, No. 5D, Part II: 592-596.